Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Bohunice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Bohunicích a kandidátech ČSSD za Brno-Bohunice.

 

Volební program MO ČSSD Brno- Bohunice pro volební období 2014 - 2018

St 06.08.2014 11:31

Senátní a komunální volby 2014

 

BOHUNICE – ZDRAVÉ, ČISTÉ, BEZPEČNÉ

 Úvod

Společně žijeme v Bohunicích a dá se říci, že dobře. Fungují nám základní potřeby pro život, ať se jedná o dopravu, zdravotnictví, školy a školky či o sportovní a volnočasové organizace, které nám zpestřují všední život v naší městské části. Nechceme Vám v našem volebním programu slibovat vzdušné zámky ani lepší životní komfort, ale chceme s Vámi řídit a spravovat Bohunice. Vy jste ti, kteří nám mají říkat, co je ve svém okolí tíží a co si přejí změnit, my jsme ti, kteří vaše přání a požadavky mají plnit. ČSSD chce především klást důraz na tři oblasti našeho všedního života v Bohunicích.

První oblastí je životní prostředí. Například v Bohunicích je větší zátěž polétavým prachem než v jiných částech města Brna. I okolí cementárny Mokrá je na tom lépe.

Druhá oblast je zaměřena na zdravé Bohunice. Uděláme vše pro to, aby se Bohunice staly nejen dobrou adresou, ale aby i pozitivně ovlivňovaly zdraví nás všech, především našich dětí. Součástí projektu zdravých Bohunic bude také například odstranění nevhodných potravinových a nápojových automatů ze škol a umožnění prodeje a nákupu zdravých potravin.

Třetí oblastí je bezpečnost. Je více než zřejmé, že zajištění bezpečnosti v lokalitě, kde převažuje panelová zástavba, je složité, ale věříme, že jsme schopni tuto situaci zlepšit. Využijeme všech doposud dostupných, ale i moderních prostředků k tomu, abychom Bohunice učinily nejbezpečnější částí Brna. Za tímto účelem chceme úzce spolupracovat s občanskými iniciativami, které se zabývají podporou obecné bezpečnosti.

Neříkáme: „Dejte nám šanci“, ale chceme Vás vyzvat: „Dejme si šanci zlepšit společný život v Bohunicích“.


1. Podpora rodin s dětmi

Jako základní pilíř pro správně fungující společnost je bezesporu plně funkční a spokojená rodina. Pokud se dobře postaráme o budoucnost Bohunických rodin a dětí, tak se společnosti tato investice bohatě vrátí. V příštím volebním období se zaměříme především na podporu obecně potřebných a dostupných vzdělávacích a volnočasových aktivit. Jedná se o mimoškolní aktivity jak zájmové, tak i vzdělávací. Formou přímé podpory budeme usilovat o zkvalitnění, rozšíření a zlepšení dotačních titulů především ze strany města a MČ. V současné době dle našeho průzkumu chybí v nabídce volnočasových aktivit především rukodělné kroužky jak pro děvčata, tak pro chlapce. Chceme podpořit akce pro celou rodinu ať již na bázi soutěží nebo společenských akcí. Máme připraven komplexní návrh na řešení nedostatku volných míst v mateřských školkách a jsme schopni jej realizovat během prvního roku volebního období.

Podpoříme vybudování jeslí a školek např. formou tzv. mobilních školek. Chceme umožnit všem bohunickým dětem předškolního věku navštěvovat tato zařízení. Vynasnažíme se pomoct dětem ze sociálně slabých rodin vytvořením sociálního konta na obědy ve školách, kroužky, školní pomůcky a výlety ve spolupráci se školami. Spoluprací s veřejnými zařízeními (obchody, supermarkety, úřady atd.) chceme apelovat na vybudování prostorů pro matky s malými dětmi tzv. „babypointy“ (přebalovací pulty, kojící místnost)


2. Bezpečnost

Bezpečnostní politika se zaměří zejména na úsek veřejného pořádku. Naší snahou bude zajištění nepřetržité hlídkové služby strážníků Městské policie revíru Západ a koncentrování jejich hlídek do vytypované doby a míst se zvýšeným výskytem deliktů. Budeme se snažit o kontrolu vyváženosti preventivních a sankčních metod jejich služebních zákroků a působení směrem k prohlubování spolupráce s občany, bez které nelze úspěšně zajišťovat jejich bezpečnost.

Úzkou spoluprací s místně příslušným obvodním oddělením Policie ČR a revírem Západ Městské policie chceme dostatečně rychle reagovat na aktuální či potenciální trestnou činnost. Rovněž podpoříme osvětovou činnost v podobě besed a přednášek na téma bezpečnostní problematiky v naší obci. V rámci prevence ve spolupráci s řediteli ZŠ v naší městské části budeme aktivně působit na nezletilé s cílem předejit a zamezit trestné činnosti. Dále budeme usilovat o vybudování kamerového systému v problémových místech, případně jeho operativní přemisťování dle vyhodnocených výsledků.


3. Doprava

V této oblasti budeme spolupracovat s dopravní policií při zajištění prvotních a neodkladných úkonů v dopravní situaci. Chceme působit na správce veřejného osvětlení a cyklistických stezek, aby zajistili dostatečné osvětlení problematických přechodů pro chodce v nočních hodinách a vyznačení a udržování jízdních pruhů pro cyklisty na veřejných komunikacích. Budeme nadále rozšiřovat budování bezbariérových nájezdů na chodníky. Zasadíme se o umístění zpomalovacích retardérů v problematických úsecích vozovek místních komunikací.

Na úseku dopravní prevence budeme podporovat praktické vzdělávání dětí v oblasti bezpečnosti a základních pravidlech silničního provozu, zejména na upevňování jejich kázně v něm, za využití mobilního dopravního hřiště z dispozic Městské policie Brno.


4. Podpora vzdělání

Budeme podporovat bezpečné a zdravé školy ve smyslu odstranění automatů s nezdravými potravinami a jejich nahrazení jinou formou např. školní kantýnou. Zajistíme vrátné do škol jako prevenci proti záškoláctví, krádežím a evidence osob pohybujících se v areálu škol. Snaha o zlepšení čerpání dotací z EU na vzdělání (např. vzdělávání pedagogů, modernizace nebo vybudování odborných učeben) patří rovněž k našim prioritám.

Chtěli bychom zajistit rozšíření volnočasových aktivit vybudováním kulturního a sportovního centra. Podpoříme více akcí pořádaných pro děti. Podpoříme zavedení psychologa ve školách jako prevenci proti šikaně a pro začlenění problematických žáků do kolektivu. Budeme se snažit o začlenění zdravotně handicapovaných osob do společnosti (vybudování popř. upravení stávajících bezbariérových vstupů a nájezdů).


5. Volný přístup k informacím na obce

Radnice musí sloužit občanům jako servis veřejné zprávy a proto budeme usilovat o změnu v přístupu k občanům. Základem změny bude kontakt směrem ven tady směrem k občanům. Budeme se snažit v rámci možností řešit podněty podané občany Bohunic přímo na místě samém nebo dle potřeby občana. Radnice půjde k vám!! Zavedeme volný přístup k pracovníkům radnice. I v neúředních hodinách bude moci každý občan navštívit svého úředníka či politika. Pracovní doba bude pouze závazná pro styk s občany. Zahájíme pravidelné neformální setkávání občanů a vedení radnice.

Chceme průhlednost veřejných zakázek zadávaných radnicí a srozumitelnost smluv z nich plynoucích, veřejné zakázky vč. jejich vyhodnocení a smluv volně přístupné na internetu. V zásadních rozhodnutích chceme znát názor občanů, který budeme bezezbytku respektovat (místní referenda). Budeme usilovat o zřízení transparentního bankovního účtu radnice. Budeme pravidelně zveřejňovat účast jednotlivých zastupitelů na zasedání zastupitelstva. V minulém volebním období se nám nepodařilo prosadit přenos zasedání zastupitelstva přes internet. Slibujeme, že pokud budeme mít většinu v zastupitelstvu nebo koaliční potenciál, prosadíme živé přenosy ze zasedání zastupitelstva přes internet.


6. Energetická politika

Provedeme průzkum, zda majitelé rodinných domů, bytových domu a majitelé ostatních nemovitostí mají zájem o kolektivní nákup energií. Pokud bude zájem dostatečný, zprostředkujeme na základě zkušeností našich kolegů výběr nejvhodnějšího dodavatele. Budeme podporovat výstavbu solárních elektráren na budovách MČ.


7. Pro starší generaci

Chceme a budeme podporovat rozšíření terénní služby pro seniory a invalidy, pro lidi se zdravotním postižením nebo závažným onemocněním, pro sociálně slabé a další služby pro lidi ohrožené sociálním vyloučením (pečovatelskou službu, tísňovou péči, odlehčovací službu, ranou péči, domácí hospicovou péčí). Budeme úzce spolupracovat a podporovat sociální zařízení v našem katastru.

Budeme bedlivě sledovat potřeby seniorů a sociálně slabších důchodců a hledat možnosti přímé pomoci. Prověříme potřebu výstavby domu pro seniory s pečovatelskou službou, jehož bychom se stali zřizovateli.


8. Ekologie

V současné době je ekologická situace v Bohunicích na katastrofální úrovni. Ke zhoršení kvality ovzduší nám přispělo rozhodnutí Topolánkovy vlády o zpoplatnění dálnice v úseku Slatina - Rosice. V dnešní době, jsou Bohunice, dá se bez okolků říci, tranzitní částí Brna. To se odrazilo nejen na našich vozovkách, které jsou ve špičkách takřka neprůjezdné, ale především právě v kvalitě ovzduší. Bohunice jsou, co se týče zatížení prachem, na tom nejhůře z celého Brna. Pokud si uvědomíme, že naše děti jsou denně vystaveny takovému ovzduší, musí se zákonitě dříve či později dostavit zdravotní problémy.

V rámci celkového zlepšení ovzduší v Bohunicích, budeme nekompromisně požadovat zrušení zpoplatnění dálnice tak, aby se opět mohl úsek od Rosic ke Slatině využívat jako obchvat Brna. Za tímto účelem se spojíme s radnicemi Starého Lískovce a Bosonoh a prosadíme naše požadavky. Pokud bude potřeba, využijeme i institut Občanské nepokojnosti a budeme blokovat průjezd výše uvedenými místními částmi. Pokud ani tak nebudou naše požadavky vyslyšeny, jsme schopni blokovat i průjezd dálnicí. Musíme si uvědomit, že zdraví našich nejbližších je investice do jejich budoucnosti. Stop trávení našich dětí! Ke snížení ekologické zátěže budeme i nadále prosazovat regeneraci zeleně v naší MČ.

Budeme usilovat o obnovu zeleně zahrnující kácení a novou výsadbu jen na základě dlouhodobé koncepce obnovy pamatující na návrat stromořadí do ulic, ze kterých je vytlačila automobilová doprava. Zasadíme se o přísnou ochranu veřejně prospěšné půdy. Podpoříme konání farmářských trhů a aktivit souvisejících s ochranou a podporou regionálních producentů jako například prodej přebytků místních zahrádkářů a zemědělců.


9. Sport a Kultura

Provedli jsme analýzu funkčnosti a výkonu zdejších sportovních spolků a oddílů. Na základě zjištěných skutečností jsme došly k závěru, že současná podpora sportu v naší MČ je na velmi dobré úrovni. Tímto se však nechceme zbavovat povinností, jež z historického hlediska k radnici patří, a i nadále budeme finančně podporovat všechny současné spolky a oddíly, které žádají o dotace ve stejné míře jako doposud. Na základě výše uvedené analýzy jsme zjistili, že je potřeba více podpořit dětské a juniorské ročníky a taktéž zavést podporu jednotlivců, kteří sportují v tzv. nekolektivních a neorganizovaných sportech. Jsme přesvědčeni, že právo na dotaci mají i tito sportovci a budeme s nimi jednat o míře a formě podpory.

Podpoříme sportovní aktivity pro děti a mládež a další rozvoj sportovišť. Budeme prosazovat vytvoření a napojení cyklostezky jižní cestou kolem potoku Leskava směrem na Starý Lískovec.


10. Finance

V rámci investic budeme podporovat jen ty projekty, které nebudou dluhově zatěžovat MČ.
Vynasnažíme se o vyrovnaný rozpočet. Vyhodnotíme oprávněnost výše místních daní a poplatků tak, aby odpovídaly oprávněným nákladům např. snížení daně z nemovitostí.

Budeme se snažit při všech investičních akcích využívat možnosti čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie. K tomu využijeme odbornou metodickou pomoc Oddělení implementace evropských fondů MMB.

 

 11. Pro chovatele psů

Ať se nám to líbí nebo ne k našemu životu zde v Bohunicích patří i soužití s domácími mazlíčky a to především se psy. Pravdou je, že pravidla pro chov domácích zvířat jsou vázána platnou vyhláškou. Nicméně výběr poplatků a jeho výše je v kompetenci zastupitelstva MČ a jakým způsobem radnice s vybranými penězi naloží, již není nijak určeno. Jedná se o finanční prostředky, které prostě plynnou do obecního rozpočtu. V roce 2013 bylo vybráno na poplatcích ze psů 544 978,- Kč. Jen s obtížemi lze zjistit, kolik prostředků se vrátilo ve prospěch „pejskařů.“ Z těchto důvodů budeme usilovat o vrácení 90 ti % vybraných poplatků ve prospěch těchto občanů. Dále budeme uvažovat o zavedení jen symbolického poplatku pro psy žijící v rodinných domech. Tito psi nezatěžují venkovní prostředí v takovém rozsahu jako psi chováni v bytových domech. Chceme být spravedliví.


12. Bazén v Bohunicích?

Již mnohokrát byl na naše zastupitele kladen dotaz, zda by si Bohunice nezasloužily svůj vlastní letní bazén. S klidným svědomím můžeme říci ano, zasloužily. Právě z množících se podnětů od našich spoluobčanů jsme začali prověřovat možnost výstavby, ať již letního či krytého bazénu. Po posouzení a zhodnocení všech kladů i protikladů jsme došli k závěru, že stavba koupaliště v Bohunicích je výhledově nereálná. Pokud vezmeme v úvahu jen základní prvek pro výstavbu koupaliště a to jsou finance, musela by radnice investovat minimálně 27 až 35 miliónu korun do výstavby. Ani spolufinancování s pomocí dotací není reálné. Dalšími aspekty, hovořícími pro nevýhodnost stavby koupaliště, jsou roční náklady na údržbu ve výši cca 3 milionů. Neposledním faktem je, že radnice, respektive statutární město Brno, nedisponuje v našem katastru vhodnými pozemky pro výstavbu koupaliště. Je však možnost, že se v budoucnu najde investor, který bude disponovat jak pozemky, tak dostatečným kapitálem. V tomto případě jsme připraveni k jednání za jasně daných podmínek projekt podpořit. Podmínky z naší strany budou stanoveny především v dostatečném objemu parkovacích míst a řešení dopravní obslužnosti tak, aby nadměrně nezatěžovala současnou dopravní strukturu Bohunic.
Jsme si vědomi, že některé politické strany nebo hnutí mohou ve svých programech slibovat výstavbu koupaliště nebo bazénu v Bohunicích, ale věřte, že to není reálné!

 

Kromě jiného budeme prosazovat:


• vybudování hřiště pro nejmenší (např. při CVČ Lány)
• zastřešení všech zastávek MHD
• širokou podporu mimoškolních aktivit
• vyšší informovanost o jednáních zastupitelstva
• zvýšení úrovně obecního zpravodaje „Naše Bohunice“
• čerpání dotací z fondů EU na ekologické a vzdělávací projekty
• projekty omezující rasovou či věkovou nesnášenlivost
• plán obnovy zeleně a jeho pravidelnou aktualizaci
• dopravní projekty, jako například vybudování tramvajové trasy k universitnímu kampusu nebo budování sítě cyklostezek
• vybudování kamerového systému v rizikových lokalitách